Service One Media, versie 2021 www.serviceonemedia.nl 1/2 ALGEMENE VOORWAARDEN (Zakelijk) Artikel 1 Algemeen 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Service One Media die producten en/of diensten (onder andere) op afstand aanbiedt aan bedrijven via haar webwinkel (www.serviceonemedia.nl) of middels een overeenkomst. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst (eventueel op afstand) aangaat met opdrachtnemer. Artikel 2 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Het accepteren van een aanbod via de webwinkel, dan wel het plaatsen van een bestelling heeft tot gevolg dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. 2. Voordat de overeenkomst op afstand (elektronisch) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan opdrachtgever beschikbaar gesteld via de website van opdrachtnemer, dan wel op verzoek kosteloos toegezonden. De algemene voorwaarden kunnen eenvoudig worden opgeslagen op de computer van opdrachtgever (in PDF). 3. Deze algemene voorwaarden zijn voorts van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen partijen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Artikel 3 Aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod via de webwinkel bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden opdrachtnemer nimmer. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 4. Elk aanbod, waaronder ook aanbiedingen, waaronder ook een aanbod via de webwinkel, zijn geheel vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst komt tot stand doordat opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht aan opdrachtgever, dan wel met toestemming van de opdrachtgever is begonnen met de uitvoering. 5. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 6. Opdrachtnemer zal zich naar beste kunnen inspannen de opdracht met zorg uit te voeren. Voor het bereiken van het door opdrachtgever gewenste resultaat kan opdrachtnemer niet instaan. Artikel 4 Overeenkomst 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod (ook via de webwinkel) en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden (zoals de betalingsvoorwaarden). 2. Indien opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. 4. Opdrachtnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. 5. Indien de omvang van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij opdrachtgever in rekening te brengen. Artikel 5 Prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW – tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de opdrachtnemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. 3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief verzendkosten, exclusief reis- en verblijfkosten, exclusief overige kosten en voorschotten. 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hem tarieven jaarlijks aan te passen en gaat daarbij uit van minimaal hetgeen door het CBS wordt bepaald. 5. Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling dan wel betaling vooraf te verlangen. Artikel 6 Intellectuele eigendom 1. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie. 2. De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door opdrachtnemer verstrekt zijn. 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Artikel 7 Garantie en retournering 1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2. De door opdrachtnemer te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijze kunnen worden gesteld. 3. Retournering dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. 4. Tijdens deze termijn zal opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn recht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan opdrachtnemer retourneren, conform de door opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 5. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering. Artikel 8 Levering en uitvoering 1. Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Levering vindt plaats na voldoening van het volledige factuurbedrag. Pas na voldoening van het volledige factuurbedrag gaat de eigendom op opdrachtgever over alsook het risico op het moment van aflevering van het product. PC Hulp Zuid Holland, versie 2012 www.pchulp-zuidholland.nl 2/2 3. Als plaats van levering geldt het adres dat opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt, onder andere via de webwinkel. 4. Opdrachtnemer zal geaccepteerde bestellingen (via de webwinkel) met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal opdrachtnemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan opdrachtgever (tot aan de deur) bij opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 7. De levertijden van opdrachtnemer zijn slechts indicatief. 8. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Artikel 9 Betalingsvoorwaarden 1. Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te allen tijde vooraf middels IDEAL direct te worden voldaan aan opdrachtnemer op het daartoe bestemde bankrekeningnummer, dan wel naar aanleiding van een verzonden factuur. Dan geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. 2. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 3. Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden; opdrachtgever failliet is, of in surseance is; opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 4. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente. 5. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle zowel buitengerechtelijke – en gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform hetgeen bepaald is bij wet. 6. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. Artikel 10 Overmacht 1. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 2. Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld. 3. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade. Artikel 11 Ontbinding 1. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen. 2. Een en ander laat onverlet de overige aan opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 3. Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever. 4. Indien opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door opdrachtnemer verhindert, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 5. Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt. 6. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade. Artikel 12 Aansprakelijkheid 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen opdrachtnemer verzekerd is. 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. 4. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 5. De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. Artikel 13 Overige bepalingen 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. 2. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde op verzoek van opdrachtgever kosteloos op te vragen. Voorts zijn de algemene voorwaarden te allen tijde beschikbaar in pdf op de website van opdrachtnemer. 3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24407681